Where to find help for family violence

(Unicode/English)

သင့္မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကဳံေတြ႕ေနရပါသလား။

မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးက မိသားစု၀င္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ဇနီး/ခင္ပြန္း/သမီးရည္းစား ကို အတင္းအဓမၼအက်ပ္ကိုင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳမူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးသည္ က်ား၊မ ျဖစ္ျခင္းကို အေျခခံကာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ ၎အား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္သည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေမာင္ႏွစ္မအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ရည္းစား‌ေဟာင္းကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း တို႔လည္းပါ၀င္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-

အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွ

၁) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ - ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ေဆာင့္ကန္ျခင္း၊ တြန္းထုတ္ျခင္း၊ လက္သီးႏွင့္ ထိုးျခင္း၊ လည္ပင္းညႇစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳ၍ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ား
၂) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ - ဆဲေရးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ယိသဲ့သဲ့စကားေျပာျခင္း၊ ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္း၊ အရွက္ခြဲျခင္း၊ သားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုခြင့္ မျပဳျခင္း၊ နာက်င္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျခာက္လွနျခင္း၊ ရင္းသီးေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသုံးျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အလြန္အကြၽံ႕သဝန္တိုျခင္း၊ ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား
၃) လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ - ပညာသင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ၀င္ေငြရအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ က်ားမျဖစ္ျခင္းေပၚအေျခခံ၍ လုပ္ခလစာ ေလွ်ာ့ေပးခံရျခင္း၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ မရရွိျခင္း၊ သေႏၶတားေဆးမ်ား အသုံးျပဳခြင့္မရျခင္း၊ မိသားစုအား တာဝန္ယူမႈမရွိျခင္းမ်ား
၄) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း (အလိုမတူဘဲ နမ္းရႈံ႕ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္ျခင္း၊ လိင္အဂၤါ ႏွင့္ တင္ပါးမ်ားကို ထိျခင္း အပါအ၀င္)၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း (အလိုမတူဘဲ လိင္အဂၤါ သို႔မဟုတ္ စအိုတြင္းသို႔ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိုးသြင္းျခင္း)၊ အတင္းဓမၼလိင္ဆက္ဆံေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ လိင္လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေစခိုင္းခံရျခင္း
၅) အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႐ိုးရာအေလ့အထမ်ား - ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေစျခင္း၊ ေစာစီးစြာ သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ အိမ္ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ဓမၼတာရာသီလာျခင္းကို ရွက္စရာ သိကၡာက်စရာဟု သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒါက္တာၿဖိဳးသီဟ ႏွင့္ UNFPA Myanmar တို႔၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။

သင္ဘယ္သူ႔ဆီက အကူအညီရယူမလဲ။

သင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ မတရား အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံရမႈေတြကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလုံးတြင္ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အခရာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕

 • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးကူညီအားေပးျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ယာယီနားခိုရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
 • ဆက္သြယ္ရန္
  • Hotline number: ၀၉ ၇၉၅ ၇၀၆ ၂၆၅/ ၀၉ ၇၈၆ ၃၇၁ ၀၅၅
  • COVID-19 hotline: ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၁/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၃/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၉/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၃၃၁

ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕

 • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
 • ဆက္သြယ္ရန္
  • National hotline number: ၀၉ ၂၆၆၆၈၄၄၄၈/ ၀၉ ၂၆၆၆၈၄၄၄၉/ ၀၉ ၄၃၀၆၇၀၆၀

ျမန္မာေပါ့စတစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ရက္

 • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
 • ဆက္သြယ္ရန္
  • ေဒၚေထြးေထြးျမင့္ ၀၉၇၉၉၆၂၃၄၁၇/ htwemyint62@gmail.com

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ကြန္ရက္ (ျမန္မာ)

 • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • ကိုဗစ္၁၉ ကာလအတြင္း က်ား၊မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားခံေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးေပးျခင္း
 • ဆက္သြယ္ရန္
  • ေနာ္ေဖာေဝါ ၀၉ ၅၁၇၁၂၉၇
  • ေနာ္ဂ်ဴးဂ်ဴးနီ ၀၉ ၅၂၆၃၃၂၀
  • ေနာ္ေအးေအးလႈိင္ ၀၉ ၅၀၀၇၅၃၇
  • ေဒၚခင္ဝိုင္းခ်စ္ ၀၉ ၄၅၈၅၉၈၇၂၂
  • ေဒၚႏွင္းႏြယ္ ၀၉ ၇၉၆၈၃၉၇၇၆/ ၀၉ ၈၉၉၈၄၄၇၈၀
  • ေဒၚသူဇာတင္ ၀၉ ၉၅၁ ၉၈၆ ၀၇၀
  • ေနာ္အယ္ခရစ္ ၀၉ ၉၆၅ ၄၆၅ ၁၉၀
  • ေဒၚသႏၲာလင္း ၀၉ ၇၆၉ ၇၉၃ ၃၇၃

တိုင္း‌ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေနလဲ ရွာၾကည့္ပါ။

ခ်င္းျပည္နယ္

 • ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ နံပါတ္မ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္

 • Kachin State Women Network
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • Healthcare services
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေခါင္ေနာ္၊ ဇင္မာေအး၊ေစာ၀င္း ၀၉၇၆၉၄၈၄၆၅၁/ ၀၉၇၉၅၂၆၃၅၃၆/ ၀၉၄၄၈၆၁၀၃၇၀/ ၀၉၄၅၄၆၂၀၆၇၉
   • kswn.wn.kachinstate2015@gmail.com
 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမစ္ႀကီးနား)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၇၉၁၉၇၄၂၀
 • Kachin Baptist Convention and International Rescue Committee
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ဂ်ဲန္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ေခၚဆိုရန္ဖုန္းနံပါတ္
   • တနလၤာ မွ ေသာၾကာ (နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၄း၀၀ နာရီထိ
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ျမစ္ႀကီးနား ၀၉ ၇၇၇ ၄၆၃ ၃၄၆
 • Shingnip, Kachin Legal Aid Network Group
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚထန္ကိုင္ေႏွာင္း၊ ဦးလွဒြဲ ၀၉၉၇၈၅၀၇၂၀၈
   • shingnipklang@gmail.com

ကယားျပည္နယ္

 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (လြိဳင္ေကာ္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၄၀၇၃၇၆၇၃၆/ ၀၉ ၇၈၈၆၁၁၂၂၉

ကရင္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္

 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ေမာ္လၿမိဳင္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၄၅၆၃၉၁၀၅၉
 • မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ေမာ္လၿမိဳင္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • Hotline, က်န္းမာေရး၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚ၀င္း၀င္းခ်မ္းေျမ့ေအာင္ (ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္ CSO) ၀၉၂၅၅၈၀၂၁၆၇/၀၉၇၉၉၁၈၉၇၈၅
   • nwayhtwethawyinkhwin.inmyanmar@gmail.com

ရခိုင္ျပည္နယ္

 • ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့)အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေက်ာက္ျဖဴ ၀၉ ၈၉၁၆၂၉၇၁၇
   • စစ္ေတြ ၀၉ ၂၅၀၈၈၃၀၆၄
 • International Rescue Committee (in communities and IDP camps)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ဂ်ဲန္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ေခၚဆိုရန္ဖုန္းနံပါတ္
   • တနလၤာ မွ ေသာၾကာ (နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၄း၀၀ နာရီထိ
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • စစ္ေတြမွ ရခိုင္လူမ်ိဳမ်ားအတြက္၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၄၄
   • စစ္ေတြမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၃၃
   • မင္းျပား Hotline ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၁၁
   • ရေသ့ေတာင္ ၀၉ ၈၈၇၈၇၇၈၂၂

ရွမ္းျပည္နယ္

 • ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕ (လားရႈိး)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၂၅၁၄၄၁၃၆၆
 • Northern Shan Joint Support Hotline Call Centre by International Rescue Committee, Women LEAD and Karuna Mission Social Solidarity
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • က်ားမ အေျချပဳ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား အမွဳစီမံခန္႔ခြဲမွဳေပးျခင္း၊ လူမွဳစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ လံုၿခံုမွဳအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း က်န္းမာေရး၊ တရားစီရင္ေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လြဲေျပာင္းညြန္းပို႔ေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • Hotline (တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္) ၀၉ ၉၆၀၅၇၆၅၅၅
 • လင္းေရာင္ျခည္
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚတင္ေအးၾကည္ ၀၉၇၈၉၂၈၉၉၆၉
 • Paralegal for Human Rights
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ဝင္းေသာ္တာေ႐ႊ ၀၉၇၉၆၁၄၆၁၅၅
 • Solo practitioner
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ျမမ်ိဴးေသာ္ ၀၉၉၇၆၃၆၅၇၂၁
 • Real Light Institute
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ႏွင္းနႏၵေအာင္ ၀၉၄၂၈၁၈၈၁၀၉
 • ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဴးသမီး ကြန္ယက္အဖြဲ႕
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ႏွစ္သိမ့္ေဆြး‌ေႏြးေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚဝါဝါစိုး ၀၉ ၅၂၁၀၃၀၂
 • Women and Peace Action Network (WAPAN)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ႏွစ္သိမ့္ေဆြး‌ေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ ဥပ‌ေဒအႀကံေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚ သႏၲာဦး ၀၉၇၉၇၁၉၈၆၅၀
 • Peace and Justice Legal Aid Center
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အခမဲ့ ဥပ‌ေဒအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ေဒၚခင္မိုးမိုး ၀၉ ၅၂၁၀၁၅၆
 • ပအို႔အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • ဥပေဒအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ ယာယီနားခိုရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ပအို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္သာ)
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • နန္းေၾကစင္ ၀၉၄၅၀၄၇၆၂၆၄

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ နံပါတ္မ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

 • တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ နံပါတ္မ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

ေနျပည္ေတာ္

 • ေနျပည္ေတာ္အတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ နံပါတ္မ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

 • ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕ (ပဲခူး)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၆၉၆၆၄၂၂၅၆

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

 • မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ နံပါတ္မ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • ၀၉ ၇၉၈၆၇၃၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 • CARE Myanmar
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန္
   • လႈိင္သာယာ ၀၉ ၄၉၉၁၉၁၂၆
 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန
   • စမ္းေခ်ာင္း ၀၉ ၄၅၀၀၄၈၆၆၀/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၃/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၄
 • We Women Foundation
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာနစ္နာမႈမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန
   • ဦးခင္ေဇာ္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) ၀၉ ၂၅၃၂၂၅၁၅၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

 • ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ပုသိမ္ၿမိဳ႕)
  • ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
   • အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား (အခမဲ့) အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးးတိုင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
  • ဆက္သြယ္ရန
   • ၀၉ ၂၆၀၃၃၈၇၂၆

အစိုးရကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ

တဆင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 • ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၀၇၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၆၇၇၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၇
 • ခ်င္းျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၀၄၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၄၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၄
 • ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၁၄၅၅၅၅ / ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၄
 • ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၁၁/ ၀၉ ၆၆၁၀၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၁
 • ကယားျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၀၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၂၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၂
 • ကရင္ျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၀၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၃၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၃
 • မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၀၈၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၈၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၈
 • မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၉၉/ ၀၉ ၆၆၁၀၉၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၉၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၉
 • မြန္ျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၇
 • ေနျပည္ေတာ္ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၅၅/ ၀၉၆၆၁၁၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၉၉/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၅
 • ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၁၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၁၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၈
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၅၅/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၅၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၅
 • ရွမ္းျပည္နယ္ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၁၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၃
 • တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀၉၈၈၉၉၀၀၀၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၆၀၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၀၆
 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၁၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၂
 • ႐ုံးခ်ဳပ္ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၀၅၅၅၅/ ၀၉၇၇၀၇၇၀၁၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၁၆

We gratefully acknowledge the use of communication materials developed by the Women's Organizations Network of Myanmar in partnership with the Livelihoods and Food Security Fund.