სადავო საზღვრების გავლით მიმდინარე ვაჭრობის რეგულირება

ჩინეთი-ტაივანის, სერბეთ-კოსოვოსა და კვიპროსის მაგალითები

მოცემული ნაშრომი მიზნად ისახავს წარმოადგინოს მარეგულირებელი ჩარჩოს შესამუშავებლად აუცილებელი საფუძვლები, რაც მიმდინარე უკანონო ვაჭრობას პროგნოზირებად, გამჭვირვალე სივრცეში მოათავსებს და თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

მოცემულ ნაშრომში განიხილება ვაჭრობის დროებითი მარეგულირებელი ნორმების გამოყენების სამი ასეთი შემთხვევა: ტაივანი-ჩინეთი, კოსოვო, სერბეთი და კვიპროსი (კვიპროსის რესპუბლიკა და ჩრდილოეთ კვიპროსი). კვლევები სწავლობს ამ მარეგულირებელი ნორმების შემუშავების პირობებსა და იმ გარემოებებს, რომლებმაც მხარეებს ურთიერთვაჭრობის საკითხებში პოზიციების შეჯერების შესაძლებლობა მისცა. (English/Русский)